Hjem | Om oss | Kontakt


Fra gudstjenesten
11.5.2014

Hva er Fjellseterkapellets Venner?

Fjellseterkapellets Venner er en forening av frivillige medarbeidere. Alle som er villig til å gjøre en innsats for kapellet og er enig i foreningens formål, kan bli medlem. Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 21.11.2013 og fikk en liten korreksjon 23.11.2014:

§1 Formål
Formålet for Fjellseterkapellets Venner (FV) er å støtte driften av Fjellseterkapellet, blant annet med praktisk arbeid. Det skal bidra til at Guds ord høres i Bymarka. Alle menigheter og kristne foreninger i Trondheim inviteres til å bruke kapellet.

§2 Medlemskap
Medlemmer er alle som ønsker å være det og kan tenke seg å bidra med praktisk arbeid i og ved kapellet, som for eksempel vaktmesterarbeid, som klokker eller musiker under gudstjeneste, som predikant, utføre malearbeid eller annet vedlikehold, eller delta i dugnad.

§3 Oppgaver
FV har ansvaret for:

  1. Å bidra til utvidet bruk av kapellet, i tillegg til søndagsgudstjenester.
  2. Å sette opp liste over gudstjenester og andre arrangementer i kapellet for hvert halvår. Listene skal ha med navn på predikant/møteleder, musiker og andre ansvarlige.
  3. I samarbeid med Ilen prestekontor å sørge for at arrangementene blir annonsert.
  4. Å organisere og gjennomføre vaktmesterarbeid og lettere vedlikehold av bygningen og eiendommen Fjellseter kapell. Tyngre vedlikehold må besluttes av Styret for kapellet.

Arbeidsutvalget for FV rapporterer jevnlig til Styret om hvordan det går med driften.

§4 Ledelse
FV ledes av et arbeidsutvalg på minimum tre personer. De velges av et årsmøte. Utvalget rapporterer til Styret for Fjellseter kapellstue.

§5 Årsmøte
Årsmøtet holdes i kapellet i november hvert år. Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett.

§6 Økonomi
FV sørger for sin egen økonomi. Inntekter sikres gjennom private gaver og en liten medlemskontingent. Årskontingenten er kr 200. Kollektinntekter og større gaver tilfaller Styret for kapellet, og de settes i sin helhet inn på en egen konto, etter avtale med Styret.

§7 Vedtektsendring og oppløsning
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet for FV med alminnelig flertall. Årsmøtet kan også foreløpig vedta oppløsning av FV, men da kreves det 2/3 flertall. Deretter fattes endelig vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som holdes minst 3 måneder senere.